Statut część II

§ 29.

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów

Nagrody

 1. Za wzorowa i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,

 2. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

 3. nagrodę rzeczową,

 4. dyplom uznania,

 5. za działalność społeczną, osiągnięcia w konkursach i przesłuchaniach regionalnych, oprócz w/w nagród, odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym,

 6. otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem,

 7. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne

 1. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i wykazują się dużą aktywnością społeczną.

 

Kary

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, lekceważenie nauki i innych

obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może

być ukarany:

 1. upomnieniem nauczyciela

 2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

 3. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,

 4. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu.

 1. Za szczególnie rażące naruszenia zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo uczeń może być czasowo zawieszony w prawach ucznia lub usunięty ze szkoły.

 2. Kara wymieniona w ust. 4 stosowana jest na podstawie decyzji rady

pedagogicznej szkoły. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec

ucznia kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela,

samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.

 1. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o karze odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego.

 

§ 30.

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów:

 1. warunki określone w W.S.O

 2. zaświadczenie lekarskie o chorobie, która uniemożliwia dalsza kontynuację nauki w szkole muzycznej,

 3. spożywania alkoholu, zażywania lub rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły i innych temu podobnych zachowań;

 4. agresywnego zachowania stwarzającego zagrożenie dla otoczenia,

 5. celowego niszczenia mienia szkoły,

 6. na prośbę rodziców

 

§ 31.

Ochrona danych osobowych

1. Szkoła przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej Rozporządzeniem.

2. Reguły postępowania z danymi osobowymi oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w Szkole w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia, określone zostały w Polityce ochrony danych osobowych.

3. Obowiązki i zadania administratora danych osobowych, określone w Rozporządzeniu realizuje Dyrektor Szkoły.

4. W celu nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w Szkole powołany został Inspektor ochrony danych, wykonujący wszystkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia.

5. Podstawę do przetwarzania przez Szkołę danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej. 7. Szkoła przechowuje dane osobowe do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

9. W określonych przepisami przypadkach można żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

10. W sytuacji naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 32.

1. Biblioteka szkolna posiada odrębny regulamin określający zasady jej działalności, w tym korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.

4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno-metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video. Z materiałów fonograficznych mogą korzystać jedynie pedagodzy.

5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

-gromadzenie i opracowanie zbiorów,

-wypożyczanie książek oraz nut.

6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.

 

§ 33.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową.

 

§ 34.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.06.2019 r.

 

 

 

Załącznik nr.1

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu

 

  

 § 1.

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu realizuje nauczanie w cyklu 6-letnim i 4-letnim.

 2. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wieluniu obowiązuje: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 2.

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Wieluniu

 2. System określa zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności.

§ 3.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach uczniów,

 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 5. pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 § 4.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,

 3. ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych (semestralnych) z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 4. przeprowadzanie egzaminów końcowych, promocyjnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych,

 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 6. ustalenie innych form prezentacji umiejętności uczniów,

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 5.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

  3. sposobach informowania rodziców (opiekunów) ucznia o osiąganych wynikach,

  4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  5. braku możliwości zmiany oceny uzyskanej w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego.

 1. W każdym roku szkolnym w ciągu pierwszego miesiąca pracy, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne podają informacje dotyczące wymagań edukacyjnych dotyczące:

  1. materiału nauczania,

  2. systemu oceniania,

  3. organizacji procesu dydaktycznego,

  4. planowanych egzaminów, przesłuchań, popisów, sprawdzianów czy konkursów,

  5. sposobów współpracy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 2. W przypadku trudności ucznia w przyswajaniu sobie wiadomości i umiejętności wymaganych programem nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie i propozycji działań zaradczych.

§ 6.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 4. Prace kontrolne i sprawdziany uczniów powinny być przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 7.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części artystycznych zajęć edukacyjnych.

 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczeniach ucznia w tych zajęciach wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" .

§ 8.

 1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć, w których uczeń uczestniczył.

 2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego semestru.

 3. Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do ostatniego dnia przed przerwą semestralną ; semestr drugi trwa od pierwszego dnia po zakończeniu semestru pierwszego do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym. W uzasadnionym przypadku rada pedagogiczna może zmienić czas trwania semestrów.

 4. Przed końcowym (semestralnym), klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:

  1. z zajęć edukacyjnych na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej; o przewidywanej ocenie niepromującej obowiązuje pisemna forma zawiadomienia

  2. z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest komisyjnie na egzaminie - bezpośrednio po egzaminie.

 1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) ustala się w stopniach według skali:

  1. celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne,

  2. bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne,

  3. dobry - 4 oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu

  4. dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,

  5. dopuszczający - 2 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet uniemożliwi dalsze kształcenie,

  6. niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu dalsze kształcenie.

 2. Ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 3. Z nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ocena śródroczna może mieć formę zaliczenia.

§ 9.

Opis wymagań na poszczególne oceny dla grup przedmiotów i specjalności zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§ 10.

 1. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne za wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne.

 2. Z zajęć edukacyjnych:

  1. instrument główny - ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego.

 1. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów kl. I w odniesieniu do instrumentu głównego. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel.

 2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", w skład której wchodzą:

  1. dyrektor, kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. nauczyciel (nauczyciele) tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 3. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:

  1. celujący - 25 punktów

  2. bardzo dobry – od 21 do 24 punktów

  3. dobry – od 16 do20 punktów

  4. dostateczny – od 13 do 15 punktów

  5. dopuszczający – od 11 do 12 punktów

  6. niedostateczny – od 0 do 10 punktów

 4. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

 5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna punktów wystawionych przez członków komisji.

 6. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustalona przez komisję.

 7. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikami sekcji.

 8. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, o którym mowa w ust. 2 w następujących przypadkach:

  1. choroby wymagającej dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiającej przygotowanie się ucznia do egzaminu promocyjnego w ostatnim tygodniu ferii letnich,

  2. na wniosek nauczyciela jeżeli uczeń w okresie krótszym niż 6 tygodni przed egzaminem uczestniczył i został laureatem w konkursie regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

 9. W przypadku zwolnienia ucznia z egzaminu promocyjnego ocenę - zgodnie z ust. 1 - wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

 10. Zwolnienie z egzaminu promocyjnego nie może dotyczyć klasy programowo najwyższej.

§ 11.

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych są usprawiedliwione, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z przyczyn nie uzasadnionych przypadkami losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 10 ust. 2 przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie określonym w § 10 ust. 4. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 5. Termin końcoworocznego egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.

 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5 nie może odbyć się później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji albo nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, treść egzaminu (pytania egzaminacyjne lub program) oraz ocenę ustaloną przez komisję lub nauczyciela.

 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w I semestrze o konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

 9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 12.

Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych objętych indywidualnym programem lub tokiem nauki.

§ 13.

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz kierownicy sekcji (w uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami - członkami sekcji) mogą organizować inne formy weryfikacji umiejętności uczniów.

 2. Sekcje skupiające nauczycieli przedmiotu głównego mogą organizować przesłuchania semestralne.

 3. Nauczyciele zajęć teoretycznych mogą organizować sprawdziany w ciągu roku szkolnego z danych zajęć.

§ 14.

 1. Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i egzaminach powinny być usprawiedliwione.

 2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na egzaminie może nastąpić na podstawie:

  1. zwolnienia lekarskiego,

  2. pisemnego zaświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku losowym uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu,

  3. innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu.

 1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne i rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza inny termin egzaminu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 10 ust. 10a)

 2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych może nastąpić w formie:

  1. pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów),

§ 15.

 1. W przypadku częstych lub przedłużających się nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji.

 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na trzech kolejnych zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły (wpis do zeszytu nieobecności uczniów).

 3. Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego nieobecnościach.

 4. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor wysyła ponowny monit wraz z żądaniem osobistego wyjaśnienia przez rodziców (prawnych opiekunów) nieobecności ucznia.

 5. W przypadku dalszego braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) i dalszej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych dyrektor kieruje kolejne pismo do rodziców (prawnych opiekunów) wraz z zawiadomieniem, iż dalszy brak usprawiedliwienia nieobecności ucznia spowoduje skreślenie go z listy uczniów po upływie dwóch tygodni od daty wysłania pisma.

 6. Czynności opisane w ust. 1-5 nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące oraz nie dłużej niż 3 miesiące

§ 16.

 1. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin podlega skreśleniu z listy uczniów.

 2. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych danego przedmiotu obowiązkowego, nie usprawiedliwił nieobecności i nie wystąpił o egzamin klasyfikacyjny podlega skreśleniu z listy uczniów.

 3. Skreślenia dokonuje dyrektor szkoły w trybie decyzji administracyjnej.

 4. O skreśleniu ucznia z listy dyrektor powiadamia radę pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.

 5. Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów z powodu nieobecności nie uzasadnionych wypadkami losowymi przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie się do rady pedagogicznej.

§ 17.

Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji końcoworocznej i obejmuje podjęcie uchwał o:

 1. Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły.

 2. Promowaniu uczniów poza normalnym trybem.

 3. Wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.

 4. Skreśleniu z listy uczniów.

§ 18.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od dopuszczającej z zajęć edukacyjnych:

  1. instrument główny,

  2. kształcenie słuchu.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego i brak oceny dostatecznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 2. Wyróżnienie nie dotyczy uczniów klas I-III cyklu 6-letniego.

§ 19.

 1. Ustalona przez nauczyciela i zatwierdzona przez radę pedagogiczną ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niedostateczna lub - w przypadku zajęć edukacyjnych wymienionych w § 18 ust. 2b dopuszczająca - może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 2. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

 3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał łącznie nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 18 ust. 2b. W wyjątkowych, usprawiedliwionych przyczynami losowymi przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 4. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klasy programowo najwyższej.

 5. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmuje rada pedagogiczna na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

 6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 7. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

  1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako przewodniczący,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, treść egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w innym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

§ 20.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2a. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną (semestralną) oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 4. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły muzycznej, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję (o której mowa w ust. 2) końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku końcoworocznej oceny niedostatecznej (lub dopuszczającej z przedmiotów wymienionych w § 18 ust. 2b), uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1. skład komisji,

  2. termin sprawdzianu,

  3. zadania (pytania) sprawdzające lub program, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 5. Do protokółu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 21.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 20 lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

 2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

§ 22.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.

§ 23.

 1. Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 18.

 2. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 18, stosuje się odpowiednio § 21.

§ 24.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego, kończy szkołę z wyróżnieniem.

§ 25.

Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki.

 1. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (pisemna opinia nauczyciela instrumentu o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia oraz dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń).

 2. Odmowa następuje w drodze decyzji dyrektora. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas. Zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 3. Zezwolenie wygasa w przypadku:

  1. uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego

  2. złożenia przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, albo realizować program samodzielnie. Uczeń, o którym mowa w ust. 3 jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 2. W uzasadnionych przypadkach uczniowi mogą być przydzielone nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 3. Decyzję o przydzieleniu nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek ucznia, grupy uczniów, rodziców (opiekunów) lub nauczyciela.

 4. Przydzielenie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych na wniosek ucznia może nastąpić po konsultacji z nauczycielem przedmiotu głównego, uzasadniającej celowość podjęcia takiej decyzji.

 5. Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być przydzielone uczniowi, który osiąga co najmniej dobre wyniki nauczania - średnia ocen nie może być niższa niż 4,0.

 6. Dyrektor może przydzielić zajęcia nadobowiązkowe z listy zamieszczonej w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

§ 26.

Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 1. Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Celem pomocy udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się, w szczególności korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania.

 2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów).

§ 27.

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące nagrody:

  1. pochwała ustna udzielona przez nauczyciela,

  2. pochwała udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń,

  3. wyróżnienie wygłoszone przez dyrektora w czasie uroczystości szkolnych,

  4. dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, nagrody specjalne (refundowanie kosztów wycieczek itp.),

  5. list gratulacyjny do rodziców,

  6. świadectwo z biało-czerwonym paskiem - promocja z wyróżnieniem,

  7. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne.

 1. Za uchybienia i nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące kary:

  1. upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela,

  2. nagana udzielona przez nauczyciela podczas zajęć zbiorowych,

  3. nagana udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń.

 2. W przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w szkole rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów.

 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o karze odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły wnosząc o zbadanie zasadności kary i jej zawieszenie na okres badania tj. do 14 dni.

 4. Wykonanie kary, o której mowa w ust. 3 może zostać wstrzymane przez dyrektora szkoły tylko w przypadku, gdy uczeń otrzyma poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rady rodziców.

 5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu dnia 10.06.2019 r.

 

Załącznik nr 2

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły muzycznej I st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nie przekroczenie 16 roku życia w tym:

a) na cykl sześcioletni – ukończenie 7 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
b) na cykl czteroletni – ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.

2. W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie kończy 7 lat, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przedłożenia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej oraz inne dokumenty wskazane we wniosku.

4. Termin składania wniosku, który powinien obejmować co najmniej 14 dni ustala dyrektor szkoły w okresie między 1 lutego a 20 czerwca.

5. Szkoła może zorganizować zajęcia przygotowawcze do badania przydatności oraz inne formy poradnictwa w terminie ustalonym przez dyrektora.

6. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z nauczycieli PSM I st. w Wieluniu. Termin przeprowadzenia badania musi być wyznaczony między 1 marca a 20 czerwca.

7. Badanie indywidualne obejmuje:
a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych - poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć muzyczna,
b) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na instrumencie,
c) rozmowę z rodzicami.
8. Komisja ocenia predyspozycje kandydata w skali 30 punktowej. Do zakwalifikowania kandydata niezbędne jest uzyskanie 15 punktów.

9. Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny instrument niż wybrany przez kandydata.

10. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej publicznej szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

11. Z przebiegu badania przydatności i egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły odbywa się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzania badania przydatności poprzez umieszczenie listy na terenie szkoły.

13. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły odbywa się w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

14. Liczba przyjętych do szkoły kandydatów zależna jest od możliwości organizacyjnych szkoły. Zakwalifikowanie ucznia przez komisję nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

15. Odwołanie rodziców lub prawnych opiekunów może dotyczyć wyłącznie procedur badania przydatności.

16. Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 10.16.2019 r.

 

PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT