Statut

S T A T U T

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 O systemie oświaty

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela

 3. Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r.sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r.w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców. 


§ 1.

 1. Szkoła nosi nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

 2. Siedzibą szkoły jest część budynku przy ul. Królewskiej 1 w Wieluniu.

 3. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Centrum Edukacji Artystycznej - jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktualnie funkcjonująca na podstawie rozporządzenia z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.) realizująca zadania organu prowadzącego oraz sprawująca nadzór nad szkołami artystycznymi stopnia podstawowego i średniego.

  § 2.

 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

 2. Na małej pieczęci może być używany skrót nazwy.

 

§ 3.

Cele i zadania

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

   1. rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,

   2. przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,

   3. oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,

 2. Szkoła Muzyczna I st. prowadzi działania ogólno-wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczo-Opiekuńczym Szkoły

 3. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:

a) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie ze szkolnym planem nauczania,

b) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów,

c) uczestniczenie w przesłuchaniach, konkursach, seminariach, warsztatach

regionalnych i ogólnopolskich,

d) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,

e) organizowanie imprez z udziałem zaproszonych artystów.

 1. Szkoła Muzyczna I st. współdziała z Jednostkami Samorządu Terytorialnego poprzez:

a) organizowanie koncertów na terenie miasta i powiatu,

b) udział uczniów w imprezach kulturalnych, charytatywnych itp. na terenie

miasta i powiatu,

c) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych wymagających oprawy

muzycznej w ramach procesu dydaktyczno – wychowawczego,

d) promocję szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły,

e) występowanie z wnioskami o stypendia uczniowskie,

f) informowanie szkół, w których uczą się uczniowie PSM, o ich osiągnięciach,

g) udostępnianie mediom informacji o działalności szkoły oraz osiągnięciach

uczniów i nauczycieli,

h) składanie wniosków o patronat władz miasta, bądź starostwa nad imprezami

o szerszym, pozaszkolnym zasięgu

   • konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim

   • imprez okolicznościowych, spotkań szkoleniowych, warsztatów metodycznych.

  § 4.

 1. Szkoła prowadzi dwa cykle nauczania:

 1. cykl sześcioletni,

 2. cykl czteroletni.

 1. Szkoła kształci w specjalnościach instrumentalnych:

fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

 § 5.

 Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania – załącznik nr 1 do statutu.

  § 6.

 Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki

 1. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami – w celu informowania rodziców lub prawnych opiekunów o postępach w nauczaniu i jego zachowaniu. Szkoła wyznacza terminy spotkań.

 2. Każdy z pedagogów udziela informacji w miarę potrzeb rodziców w ciągu całego roku szkolnego.

 3. Szkoła zaprasza rodziców, opiekunów do udziału w audycjach szkolnych, klasowych, sekcyjnych oraz do współudziału w wyjazdach na koncerty, przesłuchania i konkursy.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodziców, dyrektora szkoły jeżeli zauważy zmiany w zachowaniu ucznia, zmiany w jego wyglądzie fizycznym.

 5. Rodzic może przebywać na lekcji indywidualnej swojego dziecka za zgodą nauczyciela.

 6. Szkoła informuje i doradza w sprawach dalszego kształcenia uczniów w szkołach wyższego stopnia.

 § 7.

 Zasady współdziałania z samorządem terytorialnym w rozwijaniu działalności kulturalnej

 1. Szkoła zaprasza przedstawicieli władz samorządowych na organizowane koncerty, konkursy, przeglądy.

 2. Szkoła informuje władze samorządowe o ważnych własnych imprezach, przedsięwzięciach dotyczących miasta i powiatu.

 3. Szkoła współpracuje z samorządami, placówkami kulturalnymi na terenie miasta i powiatu.

 4. Szkoła czyni starania o udzielanie pomocy samorządu w pozyskiwaniu sponsorów i środków na swoją działalność.

 5. Formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego określa §3 pkt.4

 § 8.

 Organy szkoły

 Organami szkoły są:

 1. dyrektor

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

 4. samorząd uczniowski.

 § 9.

 Kompetencje dyrektora szkoły

 1. Szkołą kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.

 2. Dyrektor wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia określone Ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

  2. dysponuje budżetem szkoły,

  3. zatwierdza plan finansowy środków specjalnych,

  4. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  5. nadzoruje realizację planu szkoły,

  6. decyduje w sprawach organizacji pracy szkoły, organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

  7. decyduje o przydziale godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli,

  8. decyduje w sprawie powierzania funkcji kierowniczej oraz odwoływania z niej (z wyjątkiem stanowiska dyrektora),

  9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

  10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

 1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów:

  1. na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów),

  2. z końcem roku szkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej w związku z nieotrzymaniem promocji do następnej klasy,

  3. w przypadkach określonych w § 16 pkt. 1 i 2 WSO.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 3. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 § 10.

 Kompetencje rady pedagogicznej

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu szkoły.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 4. Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienia wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,

  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

  6. uchwalanie statutu szkoły albo jego zmian po zapoznaniu się z opinią rady rodziców.

 7. Rada pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy szkoły,

  2. projekt planu finansowego szkoły,

  3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  5. powierzanie funkcji kierowniczych (z wyjątkiem stanowiska dyrektora).

 8. Do kompetencji rady pedagogicznej należy ponadto:

  1. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

  2. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

  3. dokonanie z własnej inicjatywy oceny sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę w sprawach dotyczących podnoszenia jakości pracy szkoły,

  4. zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powoływanych przez radę pedagogiczną,

  5. zatwierdzanie wniosków nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

  6. występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę.

 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11.

 Kompetencje rady rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogól rodziców uczniów szkoły

 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 4. Reprezentacja rodziców może przybierać także inną nazwę niż określona w ust. 1.

 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 6. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do

uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

c) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,

d) opiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 § 12.

 Kompetencje samorządu uczniowskiego

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności, kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 § 13.

 Zasady współdziałania dyrektora z radą pedagogiczną

 1. Dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie:

 1. ustalania terminów przesłuchań i egzaminów,

 2. kalendarza imprez,

 3. w określeniu potrzeb zakupu instrumentów,

 4. organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 § 14.

 Zasady współdziałania dyrektora z radą rodziców

 1. Dyrektor szkoły informuje radę rodziców na corocznym zebraniu o planie pracy szkoły na najbliższy rok, składa sprawozdanie z działalności szkoły w ostatnim roku.

 2. Dyrektor szkoły dodatkowo organizuje spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych, na którym informuje o zasadach funkcjonowania szkoły, jej organizacji i zadaniach statutowych.

 3. Dyrektor szkoły stwarza możliwość zapoznania się ze statutem szkoły i regulaminami, przez udostępnianie tych dokumentów do wglądu.

 4. Przedstawiciele rady rodziców spotykają się z dyrektorem szkoły w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  § 15.

 Zasady współdziałania dyrektora z samorządem uczniowskim

 

 1. Dyrektor szkoły współpracuje lub wyznacza nauczyciela w celu pomocy w realizacji zadań samorządu, które są zaplanowane na bieżący rok szkolny.

 2. Dyrektor szkoły może zwrócić się o udział przedstawicieli samorządu w przesłuchaniach, konkursach – w charakterze nieoficjalnego jury lub zaopiniować udział w organizacji imprez szkolnych.

  § 16.

 Zasady współdziałania rady pedagogicznej z radą rodziców

 1. Rada pedagogiczna lub jej przedstawiciele mogą spotkać się z radą rodziców lub jej prezydium w celu wymiany uwag, przedstawienia szczegółowych propozycji w realizacji zadań szkoły.

 2. Fakt spotkania i jego terminu muszą być podane do wiadomości dyrektora szkoły.

 3. Rada pedagogiczna może upoważnić dyrektora szkoły do reprezentowania jej na spotkaniach z radą rodziców

 4. Rada rodziców i rada pedagogiczna mogą współpracować w organizacji wszelkiego rodzaju imprez, w których szkoła uczestniczy lub jest organizatorem.

 5. Rada rodziców wspiera finansowo te imprezy, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 § 17.

 Zasady współdziałania rady pedagogicznej i rady rodziców

 1. Rada rodziców i rada pedagogiczna mogą wspierać działania samorządu, jeżeli działania te są zgodne z planem rozwoju szkoły.
 2. Samorząd powinien zwrócić się o to na piśmie do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły przekaże informacje członkom rady pedagogicznej lub rady rodziców.

 § 18.

 Sposób rozwiązywania sporów między organami

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Radę Samorządu Uczniowskiego.

 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie –formułowane podczas protokołowanych posiedzeń tych organów - Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.

 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach.

 6. W przypadku sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, Dyrektor powołuje specjalną komisję, której obowiązkiem jest zbadanie danego sporu, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz jego rozwiązanie, oparte na przepisach statutowych szkoły. Spory między organami rozstrzygane są w obecności obu stron konfliktu. Dyrektor Szkoły pełni funkcję negocjatora, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

 1. w przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego i nadzorującego Szkołę,

 2. konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz odpowiednio z przepisami kodeksu pracy,

 3. w przypadku sporu między Dyrektorem a organami szkoły, organem rozstrzygającym jest organ wyższego stopnia.

 § 19.

 Stanowiska kierownicze

 1. W szkole mogą być utworzone stanowiska kierownicze.

 § 20.

 Zadania sekcji

 1. Podnoszenie poziomu nauczania w  swoim obrębie przez doskonalenie wewnętrzne i zewnętrzne.

 1. Współpraca z nauczycielami innych specjalności.

 2. Udział w  koncertach szkolnych, przesłuchaniach regionalnych i ogólnopolskich.

 1. Organizowanie wyjazdów na koncerty i konkursy.

 2. Czynne włączanie się w plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

  § 21.

Organizacja szkoły

 1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor w arkuszach organizacyjnych szkoły na podstawie szkolnego planu nauczania i planu pracy szkoły, a zatwierdza Wizytator Regionalny Centrum Edukacji Artystycznej.

 2. Organizacja szkoły zawiera:

  1. imienny wykaz pracowników szkoły z podziałem na:

   • stanowiska kierownicze,

   • pracowników pedagogicznych,

   • pracowników administracji,

   • pracowników obsługi,

  2. tygodniowy przydział godzin (w rozbiciu na poszczególne przedmioty) zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych szkole,

  3. liczbę uczniów w poszczególnych działach, klasach i specjalnościach,

  4. przewidywany podział na grupy, konieczny przy nauczaniu przedmiotów zespołowych.

 3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły ustala dyrektor.

 4. Szkoła funkcjonuje w trybie pięciodniowego tygodnia pracy.

 5. Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 20.00. W tym czasie jest udostępniona w celu przeprowadzania zajęć i ćwiczenia dla uczniów.

 6. Sekretariat szkoły czynny jest w poniedziałki od 9.00-18.00, w piątki od 8.00-15.00, pozostałe dni od 8.00-16.00

 7. W czasie pracy sekretariatu czynna jest biblioteka szkolna. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa Regulamin korzystania z magazynu książek.

 8. Dyrektor szkoły pełni dyżur raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

 § 22.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania.

 § 23.

 Zadania opiekuńcze szkoły

 1. Nauczyciele informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach przebywania w budynku szkolnym, zasadach funkcjonowania biblioteki i zachowania się podczas samodzielnego ćwiczenia w klasie.

 2. Nad uczniem przebywającym na zajęciach opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Odpowiada za wszelkie skutki, które wynikną z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

 3. W czasie przerw w zajęciach z rytmiki w kl. I-III nauczyciel rytmiki organizuje uczniom pobyt na przerwie.

 4. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły jest zobowiązany do zareagowania na niewłaściwe zachowanie ucznia lub grożące mu niebezpieczeństwo.

 5. W czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

 6. Uczeń ma prawo do ćwiczenia w szkole – w wolnych salach lekcyjnych. W sali nr 10 może przebywać tylko w obecności nauczyciela. Pobierając klucz do sali ćwiczeń jest zobowiązany do wpisania w zeszycie kontroli kluczy numeru sali i czasu w którym ćwiczył.

 7. Uczniom nie wolno podczas zajęć szkolnych lub przerwy wychodzić poza teren szkoły – dotyczy to także klatki schodowej.

 8. Uczeń przebywający na terenie szkoły musi być w obuwiu zmiennym.

 9. W czasie przerwy między lekcjami w zajęciach zbiorowych uczniowie opuszczają klasę.

 § 24

 Zakres zadań nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli określa Karta Nauczyciela Art.6 – Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 § 25

 Wewnątrzszkolny system doskonalenia

1. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone

są:

 1. lekcje koleżeńskie i otwarte,

 1. warsztaty,

 1. wymiana doświadczeń nabytych w różnego rodzaju kursach, sympozjach, przesłuchaniach i konkursach,

 1. wykłady, seminaria, warsztaty dotyczące nauczania w szkole muzycznej I stopnia – prowadzone przez nauczycieli szkoły jak i osoby zaproszone,

 1. wzbogacanie biblioteki szkolnej w najnowsze wydawnictwa muzyczne i metodyczne.

 § 26.

 Zasady rekrutacji

 1. Zasady rekrutacji określa załącznik nr 2 do statutu.

 § 27.

 Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 3. korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnej z odrębnymi przepisami,

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 7. uczestnictwa w konkursach szkolnych i typowania do konkursów międzyszkolnych

 8. pomocy w indywidualnym rozwoju

 9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 10. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

 12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 13. na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki; prawo do korzystania z indywidualnego toku nauki przysługuje uczniowi, który w poprzednim roku nauki uzyskał średnią ocen „dobry” i z przedmiotu głównego ocenę minimum „bardzo dobry”.

 § 28.

 Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły: koncertach organizowanych przez szkołę, w przesłuchaniach, audycjach, konkursach – jako słuchacz albo uczestnik,

 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 3. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 4. ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 5. przestrzegać statutu szkoły,

 6. być na terenie szkoły w obuwiu zmiennym.

 7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad dotyczących użytkowania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

 1. uczeń może posiadać za zgodą i na odpowiedzialność rodziców telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na terenie szkoły,

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubiony, zniszczony lub skradziony telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne ucznia,

 2. podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych np. koncertów, egzaminów, telefon musi być wyłączony,

 3. uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w  czasie przerw międzylekcyjnych; w trakcie trwania zajęć tylko w szczególnych przypadkach, przy pozwoleniu nauczyciela prowadzącego zajęcia lub Dyrektora Szkoły,

 4. uczniowi nie wolno filmować, fotografować i nagrywać nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych uczniów bez ich wiedzy i zgody,

 5. uczeń nie może bez zgody nauczyciela prowadzącego rejestrować (nagrywać, filmować, fotografować) przebiegu lekcji,

 6. w przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia uczniowi i zdeponowania zabranego sprzętu u Dyrektora. Zdeponowanie powinno poprzedzić wyłączenie sprzętu przez ucznia.

PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT