Regulamin Rady Rodziców PSM I st w Wieluniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w WIELUNIU  działa
na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Z 2007 r., Nr 80, poz. 542/.

2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców
współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną,

 organem nadzorującym i prowadzącym oraz innymi
organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji podstawowych zadań
szkoły: nauczania, wychowania i opieki.
3. Za pośrednictwem Rady, rodzice współpracują ze szkołą
.

II. CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE  RADY RODZICÓW.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej
działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w tym
zakresie spraw
2. Zadaniem i kompetencją  Rady Rodziców jest:

 • pobudzanie i organizowanie  aktywności rodziców na rzecz realizacji celów i zadań szkoły,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,  instytucjami, zakładami pracy,
 • pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych (audycje, koncerty)  mających  na celu podniesienie poziomu nauczania w szkole,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły realizowanego przez  nauczycieli,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
 • opiniowanie kalendarza roku szkolnego,
 • opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu
  zawodowego.

III.ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW. SPOSÓB POWOŁYWANIA.

 1.Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców(oraz opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do szkoły.

 2. Wybory do Rady rodziców przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu rodziców ,nie później niż 15 października.

3.Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

4. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym   spośród uczestników zebrania..
6.W skład Rady wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli.
7. Do Rady Rodziców wybierane są te osoby, które otrzymają największą ilość głosów.
8. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Prezydium w składzie :

                 -  przewodniczącego rady

                 - zastępcę,

                 - sekretarza

                 - skarbnika

 9. Rada Rodziców wybiera ze swego grona  Komisję Rewizyjną.

     Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

      - czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców

        z regulaminem i uchwałami

     - dokonywanie raz w roku rozliczenia z działalności

        finansowej  rady

     - składanie rodzicom sprawozdania ze swej pracy.

  10. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor  szkoły

11.Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku i są zwoływane przez jej prezydium.
12.Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie rodzic zarządza się wybory uzupełniające. Zasady wyborów uzupełniających ustala Rada Rodziców.
13. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok od września do sierpnia roku następnego.
14. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić w okresie 1 miesiąca po odbyciu wyborów.

IV. FUNDUSZE RADY RODZICÓW.

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności
szkoły z następujących źródeł:
a/ składki rodziców 
b/ wpłaty i darowizny osób fizycznych, instytucji i fundacji,
c/ inne wpływy.
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców.
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców składkę dla drugiego dziecka  obniża sie o 50%,kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.
4. Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań, ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opieki nad dziećmi.
5. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na rozwój infrastruktury szkolnej służącej poprawie warunków edukacji i organizacji pracy szkoły.
6.Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na zakup nagród i wyróżnień.
7. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na inne cele związane z realizacją zadań szkoły.

 V. EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ OBSŁUGA KSIĘGOWO - RACHUNKOWA ŚRODKÓW RADY RODZICÓW.

1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach uproszczonych w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub jego zastępcy i opinii Dyrektora Szkoły.
3. Dokumenty finansowe muszą być zaakceptowane i zatwierdzone przed księgowaniem przez przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym .
4. Prezydium zakłada w banku rachunek w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 
Realizacja wypłat i przelewów z rachunku bankowego musi być zaakceptowana przez dwie osoby reprezentujące Prezydium Rady Rodziców. 
5. Dysponentami zgromadzonych środków finansowych Rady Rodziców są:
- przewodniczący rady
- jego zastępca lub skarbnik
W/w są odpowiedzialni  za całokształt gospodarki finansowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Rada Szkoły prowadzi dokumentację swojej działalności w postaci protokołów obrad oraz pism wpływających do Rady za pośrednictwem sekretariatu.
3. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest na terenie szkoły i
udostępniana za zgodą przewodniczącego.
4. Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką z napisem:

             Rada Rodziców
      przy Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia
             ul. Królewska 1

            98-300 Wieluń.
5. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Rodziców : Bogumiła Wojtowicz

Dyrektor Szkoły : Arkadiusz  Uchacz

Wieluń  dnia :    X 2011 r.


PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT