Klauzula Informacyjna dla rodziców

 

Szanowni Państwo
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO").RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadziło określone regulacje i restrykcje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.
 
 
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe zgodnie z RODO są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez szkołę są to na przykład: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.
 
 
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych 
Administratorem  danych obowych  Państwa oraz Państwa dzieci - uczniów naszej szkoły jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu, ul. Królewska 1, nr tel. 43 843 3682, adres e-mail: psmwielun@poczta.onet.pl
 W przypadku pytań lub wątpliwości czy dane w  Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wieluniu są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego  w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest  pan Włodzimierz Tworek adres e-mail: s10@s10.pl. tel. 501 686 085.
 
 
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
Natomiast regulacje prawne na podstawie, których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to: art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); Ustawa - Prawo oświatowe oraz Ustawa -  O systemie oświaty.         W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji gdy planujemy umieścić zdjęcie Państwa dziecka na stronie internetowej szkoły.
 
 
Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Dane dotyczące zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
 • Wizerunek dziecka (zdjęcie)
 
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko zaufanym podmiotom, z którymi szkoła  posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
 
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.
 
 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Łodzi.
 
 
Uprawnienia
W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody  nie będzie wpływać  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) -  w przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym - w przypadkach wynikających z Ustawy - Prawo oświatowe oraz Ustawy - O systemie oświaty
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Paostwo zgodę na przetwarzanie danych.
 
PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT