Aktualności
 
Przydatne linki:
 
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
https://cea-art.pl/
 
 **************
Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. wszystkie zajęcia w PSM I st. w Wieluniu będą  odbywać się zdalnie. O sposobie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poinformują uczniów i rodziców nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Informacje Centrum Edukacji Artystycznej:

! COVID-19 ! Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych – zmiana rozporządzenia

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

**************
Uwaga ważne -
zalecenia przed 1 września!
-----------
**************

 Ogłoszenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu

z dnia 25 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Artystycznej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, ze zm.)

dotyczy: organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych
z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu

1. Wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem szkoły wykonywane przez kierownictwo szkoły, nauczycieli, a związane z procesem nauczania prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W szczególności:

1) kontakty nauczycieli z uczniami i rodzicami,
2) zapisy przebiegu bieżącej pracy i procesu nauczania, oceniania, klasyfikowania,
3) nadzór nad czynnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

Dopuszcza się wykorzystywanie dostępnych źródeł  komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, które mogą usprawnić proces zdalnego nauczania i porozumiewania się (np.: telefon, SMS, poczta e-mail, Messenger, Facebook, WhatsApp i inne..)

2. Nauczyciel:

1) prowadzi z uczniem zajęcia zdalnie, w wymiarze zgodnym z przydziałem czynności na dany rok szkolny, w dniach, w których odbywały się zajęcia zgodnie z planem zajęć sprzed 25 marca 2020 r. Dopuszcza się dostosowanie planów poszczególnych pedagogów do indywidualnych, zgłaszanych nauczycielowi potrzeb wynikających ze specyficznych warunków pracy i nauki,
2) wykorzystuje dostępne źródła, środki, platformy edukacyjne i techniki multimedialne np.: Skype, Messenger, WhatsApp, pliki z nagraniami utworów, prezentacji uczniów, poczta e-mail, indywidualny kanał na YouTube i inne dostosowane do indywidualnych warunków i możliwości nauczyciela i ucznia.
3) za pośrednictwem w/w kanałów przesyła uczniom materiały opracowane samodzielnie, bądź w oparciu o zasoby internetowe oraz zadania do samodzielnego wykonania w domu. Uczniowie odsyłają nauczycielom wykonane zadania w ustalonym uprzednio terminie w formie zdjęcia, skanu, zrzutu ekranu.
4) nauczyciel  przedmiotów teoretycznych korzysta następujących źródeł: Skype, Messenger, YouTube, dur-moll.pl, ksztalceniesluchu.edu.pl, gimnstykasluchu.pl, muzykotekaszkolna.pl, Scholaris.pl, virtualpiano.net.,
5) jest zobowiązany do  zrównoważonego obciążania uczniów pracą indywidualną,

3. Uczeń:

1) przestrzega zasad regularnego ćwiczenia na instrumencie, poszanowania sprzętów, które ma udostępnione do nauki,
2) ma obowiązek systematycznego odczytywania zamieszczonych dla niego wiadomości od poszczególnych nauczycieli i wykonywania wskazanych poleceń, zadań oraz czynności wynikających z nauki gry na instrumencie,
3) jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych z nauczycielem przedmiotu głównego, dodatkowego i przedmiotów teoretycznych terminów przekazywania opracowanych materiałów,
4) ma obowiązek konsultować i komunikować się z nauczycielem w celu uzyskiwania wskazówek do bieżącej pracy, oraz odbierania przesyłanych mu materiałów,
5) za soje zaangażowanie, samodzielną pracę i na podstawie przesyłanych nauczycielowi materiałów jest oceniany stopniami szkolnymi z poszczególnych przedmiotów.

4. Rodzic:

1) wraz z nauczycielem i uczniem jest odpowiedzialny za jakość pracy dziecka,
2) mobilizuje ucznia do systematycznej i starannej pracy. Pomaga mu w organizacji pracy w formule on-line, przekazywaniu nagrań, prac i prezentacji do nauczyciela,
3) ma prawo do konsultacji z nauczycielem oraz znajomości jej terminów i formy.

Dyrektor szkoły

Arkadiusz Uchacz

 *************

Komunikat CEA w sprawie „koronawirusa”

 4 marca 2020  927

 Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Artystycznych
prowadzonych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W związku z ogłoszeniem przez ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego, że w dniu 4 marca 2020 r. potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zachorowania na tzw. „koronawirus” Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców, że w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należy bezwzględnie pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

Wszelkie wyjazdy zagraniczne nawet w te rejony, gdzie na ten moment nie odnotowano transmisji wirusa (COVID-19) powinny zostać odwołane.

 Dyrektor

Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski

 

 

PSM w Wieluniu, ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT