Aktualności
 Termomodrnizacja placówki
  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa. 
Więcej w zakładce Termomodernizacja
******
Szanowni Państwo

Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza ofertę zdalnych warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców w roku szkolnym 2021/2022 Warsztaty oraz webinary prowadzone są przez zespół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA w okresie od października 2021 r.do maja 2022 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Realizacja warsztatów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Edukacji i Nauki, które w bieżącym roku szkolnym wprowadza wśród działań skierowanych dla uczniów, programy mające na celu zintensyfikowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. Liczne trudności związane z organizacją nauki i życia zgłaszane przez uczniów, psychologiczne przeciążenia uczniów, trudności adaptacyjne oraz powszechnie diagnozowany spadek kondycji psychofizycznej uczniów są głównymi powodami dla podjęcia systemowych działań warsztatowych dla szerokiej społeczności uczniów szkół artystycznych i rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców, a także z zasadami ich organizacji.

Zgłoszeń udziału uczniów i rodziców dokonuje dyrektor szkoły artystycznej, wypełniając elektroniczne formularze zgłoszeń, do których linki znajdują się w załączonej ofercie.

 Oferta warsztatów psychologicznych (link)

Zasady organizacji warsztatów psychologicznych (link)

******

 ******

Uwaga ważne -

zalecenia przed 1 września!
-----------
**************

 Ogłoszenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu

z dnia 25 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Artystycznej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, ze zm.)

dotyczy: organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych
z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu

1. Wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem szkoły wykonywane przez kierownictwo szkoły, nauczycieli, a związane z procesem nauczania prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W szczególności:

1) kontakty nauczycieli z uczniami i rodzicami,
2) zapisy przebiegu bieżącej pracy i procesu nauczania, oceniania, klasyfikowania,
3) nadzór nad czynnościami dydaktyczno-wychowawczymi.

Dopuszcza się wykorzystywanie dostępnych źródeł  komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, które mogą usprawnić proces zdalnego nauczania i porozumiewania się (np.: telefon, SMS, poczta e-mail, Messenger, Facebook, WhatsApp i inne..)

2. Nauczyciel:

1) prowadzi z uczniem zajęcia zdalnie, w wymiarze zgodnym z przydziałem czynności na dany rok szkolny, w dniach, w których odbywały się zajęcia zgodnie z planem zajęć sprzed 25 marca 2020 r. Dopuszcza się dostosowanie planów poszczególnych pedagogów do indywidualnych, zgłaszanych nauczycielowi potrzeb wynikających ze specyficznych warunków pracy i nauki,
2) wykorzystuje dostępne źródła, środki, platformy edukacyjne i techniki multimedialne np.: Skype, Messenger, WhatsApp, pliki z nagraniami utworów, prezentacji uczniów, poczta e-mail, indywidualny kanał na YouTube i inne dostosowane do indywidualnych warunków i możliwości nauczyciela i ucznia.
3) za pośrednictwem w/w kanałów przesyła uczniom materiały opracowane samodzielnie, bądź w oparciu o zasoby internetowe oraz zadania do samodzielnego wykonania w domu. Uczniowie odsyłają nauczycielom wykonane zadania w ustalonym uprzednio terminie w formie zdjęcia, skanu, zrzutu ekranu.
4) nauczyciel  przedmiotów teoretycznych korzysta następujących źródeł: Skype, Messenger, YouTube, dur-moll.pl, ksztalceniesluchu.edu.pl, gimnstykasluchu.pl, muzykotekaszkolna.pl, Scholaris.pl, virtualpiano.net.,
5) jest zobowiązany do  zrównoważonego obciążania uczniów pracą indywidualną,

3. Uczeń:

1) przestrzega zasad regularnego ćwiczenia na instrumencie, poszanowania sprzętów, które ma udostępnione do nauki,
2) ma obowiązek systematycznego odczytywania zamieszczonych dla niego wiadomości od poszczególnych nauczycieli i wykonywania wskazanych poleceń, zadań oraz czynności wynikających z nauki gry na instrumencie,
3) jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych z nauczycielem przedmiotu głównego, dodatkowego i przedmiotów teoretycznych terminów przekazywania opracowanych materiałów,
4) ma obowiązek konsultować i komunikować się z nauczycielem w celu uzyskiwania wskazówek do bieżącej pracy, oraz odbierania przesyłanych mu materiałów,
5) za soje zaangażowanie, samodzielną pracę i na podstawie przesyłanych nauczycielowi materiałów jest oceniany stopniami szkolnymi z poszczególnych przedmiotów.

4. Rodzic:

1) wraz z nauczycielem i uczniem jest odpowiedzialny za jakość pracy dziecka,
2) mobilizuje ucznia do systematycznej i starannej pracy. Pomaga mu w organizacji pracy w formule on-line, przekazywaniu nagrań, prac i prezentacji do nauczyciela,
3) ma prawo do konsultacji z nauczycielem oraz znajomości jej terminów i formy.

Dyrektor szkoły

Arkadiusz Uchacz

 

PSM w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń tel. (0-43) 843-36-82, 519-600-182
© 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieluniu
  realizacja: Spectrum-IT